Dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn lao động;

Giấy chứng nhận số 25/2016/GCN ngày 18 tháng 05 năm 2016 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động công văn số 17/ATLĐ-TTTTHL về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, vệ sinh lao động

Viện cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp;

- Đào tạo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Tái cơ cấu doanh nghiệp.